ТИПОВ ПРОЕКТ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ФЕРМА ЗА 10 ДОЙНИ КРАВИ

 

     Предложеният примерен модул е разработен на база действащата към момента нормативна уредба, при спазване на общите и специфични ветеринарно-санитарни изисквания.

     Проектирането, строителството и експлоатацията се извършват при спазване на утвърдените нормативи, прилагане на прогресивна технология и технологични елементи, създаващи оптимални условия за отглеждането на животните и съвременни форми на стопанисване.

     Стопаните изпълняват задължително изискванията на Закона за животновъдството, Закона за ветеринарното дело и всички останали наредби и правилници, касаещи дейността в страната.

     Необходимите фуражи по видове са определени според продуктивността на животните и физиологичното им състояние. Осигуряват се чрез собствено производство, закупуване или по договаряне с производителя.

     Предложен е свободен режим на работа при съвместяване на всички функции по отглеждане на кравите, телетата и юниците.

     Ветеринарно-медицинското и селекционно-племенно обслуж-ване се осъществява на база договори със съответните структури - РВМС и РДСРЖ, при регистрация по Наредба 3 и маркирани животни.

     Във фамилната ферма при предвидените технологични параметри са заложени определени стопанско-икономически рез-ултати. Те се формират на база получената продукция и извършените разходи за получаването й. Доходите се формират от производствено - икономическите резултати от дейността на фермата.

   I . Технология на отглеждане на животните

   1. Отглеждане

     В проекта се предвижда вързано отглеждане на животните със синджир или вързващо устройство позволяващо единично или групово освобождаване или фиксиране. Предвидено е оборно-пасищно отглеждане, като в зависимост от района, състоянието на тревостоя и възможностите за паша, продължителността на пасищния период е от 5 до 7 месеца. Основната сграда е затворена, монолитна или изпълнена от сглобяеми елементи с една пътека за почистване на торовата маса и двуредно разположение на леглата за животните с две ясли за хранене. За отелването на кравите не се предвижда отделно помещение. Родените телета се отглеждат в същата сграда, като за всяка категория е предвиден външен двор за разходка. Мъжките приплоди се продават за доотглеждане след коластрения период - 5-7 дни.

     Кравите и телетата се отглеждат на твърди легла, изпълнени от подови тухли при наклон от 2 % към торовата пътека. Леглата имат различна дължина в зависимост от категорията животни, за която са предназначени. Отделени са едно от друго с междубоксови прегради. Спазени са изискванията за удобство при лежане, хранене, поене, доене, обслужване (почистване), изкуствено осеменяване, ветеринарни прегледи и т.н.

     Предложените технологични решения е необходимо да отговарят на условията, възможностите и желанието на фермера, осигуряващи удобство при обслужването и оптимално добри условия за животните.        

     Избраният начин на отглеждане дава възможност за:

    - индивидуални грижи за всяко животно;

    - подреждане според физиологичното състояние;

    - поддържане на оптимален микроклимат;

    - лесен достъп за ветеринарен преглед;

    - лечение и осеменяване;

    - поддържане на хигиена при доенето.

   2. Хранене

     Доставянето на фуража е механизирано посредством едноосно ремарке теглено от малък трактор, а раздаването е ръчно.

     Размерът на яслите е съобразен с нуждите на животните и е изчислен да побере обемистите фуражи при максимално дневно количество. Изпълнението им позволява лесен достъп за животните, оптимален фронт за хранене, леснота при зареждане и възможност за почистване.

     Проектантът следва да се съобрази с утвърдените технологични нормативи за животновъдни ферми, според начина на отглеждане, начина на хранене, поене и почистване.

   Предвидено е хранене с основна дажба и допълнително раздаване на концентриран фураж, според млечната продуктивност и физиологичното състояние за всяко животно.

   3. Поене

     Поенето на животните вътре в сградата се осъществява чрез автопоилки, а на двора - от групова поилка - ПАН-1 с
ел.
нагревател и терморегулатор, позволяваща целогодишно ползване, без опасност от замръзване на водата.

   4. Почистване

     Почистването на торовата пътека става с трактор към който е прикачена булдозерна лопата, а в зоната на леглата ръчно. Съхраняването на торовата маса става в специално изградено за целта торище за временно съхранение, след което на определен етап и удобен момент се разхвърля на полето, където се отглеждат фуражните култури за собствено производство.

    

5. Доене

   С цел облекчаване труда на фермера и висока хигиена на млякото, предвиждаме използването на подвижна доилна инсталация и съхраняване на полученото мляко за деня в млекоохладителна вана - 520 л. Млякото се охлажда до 5-8 С и съхранява до предаването му на млекопреработвателното предприятие , с което е сключен целогодишен договор.

   6. Осеменяване и отелване

    Създадени са условия и възможности за изкуствено осеменяване на кравите и юниците във фермата. Сключен е договор с РДСРЖ за контрол на селекцията. В сградата не се предвижда специално родилно отделение поради малкия брой крави. Считаме, че това не е наложително при положение, че се спазват зоохигиенните норми и основните параметри на микроклимата.

 

   II. Инсталационни решения

   1. Водоснабдяване и канализация - необходимото количество вода за пиене и вода за миене, дезинфекция и почистване се осигурява от съществуващ водопровод или кладенец с годна за пиене вода.

   2. Електроснабдяване - от съществуваща ел. мрежа с напре-жение - 380\220 V .

     3. Отопление и вентилация - отопление в сградата не се пред-вижда, а вентилацията е естествена.

   4. Технологични изисквания:

      - застроена площ на сградата - 480 кв.м

      - необходима вода -  1650 л\ дневно

      - необходима ел. енергия. -10 kwt.  

 

     III. Възможности за финансиране

       За проявилите желание и предприемчивост да започнат производствена дейност има няколко възможности.

¨   Да започнат самостоятелно - без или с регистриране на фирма.

¨     Да се обединят в сдружение (кооперация, дружество с ограничена отговорност, събирателно дружество и др.).

Необходимите средства за извършване на инвестицията могат да бъдат собствени, кредит от банка, преференциален кредит чрез Програма "Животновъдство" на ДФ "Земеделие"и др. Тези средства са необходими за закупуването на животни, сграда (или построяването й), суровини и материали, машини и съоръжения, оборудване, земя и трудови ресурси.

 

 

 

 

   V. Икономическа обосновка на проекта

 

ФИНАНСОВО-ИКОНОМИЧЕСКИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА

 

Показатели

мярка

Обем

Ед.цена

Стойност

 

I.ПРИХОДИ

 

 

 

 

1.Краве мляко

Кг

50000

0.30

15000

2.Продадени юници

Бр.

        2

1350

  2700

3.Продадени телета на 5-10 дни

Бр.

        5

     60

    300

4.Оборски тор

Т

    130

       5

    650

- изхранено мляко по240кг. на женски телета

Кг

 1200

0.30

-  360

  ОБЩО ПРИХОДИ

 

 

 

18290

II.РАЗХОДИ- променливи

 

 

 

 

1.Радходи за производство на сочни фуражи

-люцерна

-царевица

   

 

Дка

Дка                      

 

 

40

60

 

 

50

62

 

 

 2000

 3720

2.Разходи за производство на груби фуражи

 

Кг

 

6000

 

0.03

 

   180

3.Разходи за концентрирани фуражи

Кг

14600

0.18

 2628

4.Разходи за добавки към концентрирани фуражи

 

 

 

 

  900

5.Разходи за медикаменти

Лв./бр.

     15

15

  225

6.Разходи за осеменяване и селекционно-племенна работа

 

Лв./бр.

 

     10

 

35

 

  350

ВСИЧКО променливи разходи

 

 

 

10003  

III.Постоянни разходи

 

 

 

 

1.Разходи за ел.енергия

Kwh

2800

0.15

   420

2.Разходи за вода

м³

  360

1.50

   540

3.Разходи за труд

Лв

      1

150

  1800

   За осигуровки

Лв

      1

 63

    756

4.Други непредвидени

Лв

 

 

  1050

ВСИЧКО –постоянни разходи

 

 

 

4566

ОБЩО РАЗХОДИ II+III

 

 

 

14569

ПЕЧАЛБА I – (II + III)

 

 

 

  3721

 

     Заложените продуктивни показатели в производствената програма са  напълно реални и постижими. Съобразени са с възможностите на породата при оптимизирано научно-обосновано хранене според физиологичното състояние и продуктивността.Задължително е осигуряването на оптимален микроклимат и хигиена на млеконадоя.

     Прави впечатление минималния размер на печалбата от дейността, което се дължи основно на ниската изкупна цена на млякото.